Alle rechten op de inhoud van deze internetsite met de domeinnaam bijgespijkerd.nl berusten bij Beeckestijn Business School BV (Beeckestijn), voorzover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op bijgespijkerd.nl.

Gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten van Beeckestijn en haar toeleveranciers op de inhoud van bijgespijkerd.nl, zowel in haar geheel, als gedeelten daaruit, dan wel vervat in alle aantoonbaar daarop gebaseerde en/of daaraan ontleende informatie, ongeacht of zodanige daarop gebaseerde en/of ontleende informatie (mede) het product is van een bewerking, veredeling of prestatie door een ander dan Beeckestijn c.q. haar toeleveranciers.

Gebruiker mag de inhoud van bijgespijkerd.nl slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken.

Het is gebruiker niet toegestaan om informatie verkregen uit bijgespijkerd.nl op niet-incidentele basis openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking te integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen te verschijnen of anderszins openbaar te maken.
De verwerking van de gegevens op bijgespijkerd.nl en de totstandkoming van bijgespijkerd.nl is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. Beeckestijn, noch haar toeleveranciers kunnen evenwel instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op bijgespijkerd.nl is opgeslagen en zijn dan ook, behoudens opzet of grove schuld van Beeckestijn c.q. haar toeleveranciers, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via bijgespijkerd.nl aangeboden informatie. Informatie die van essentieel belang is voor gebruiker dient altijd door gebruiker op juistheid te worden geverifieerd. Beeckestijn is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van bijgespijkerd.nl voor gebruiker.

© 2008 – 2022, Beeckestijn Business School BV, Leusden